راه اندازی شبکه های کامپیوتری برای شرکت های کوچک و بزرگ پشتیبانی منظم و دوره ای ویا کنترل از راه دور انجام خواهد شد
خدمات شبکه*
پشتیبانی منظم و دوره ای*
امنیت شبکه*
امنیت انواع روتر ها*