اعمال نرخ مصوب اتحادیه صنف رایانه بندرعباس برای خدمات و تعمیرات